DoudouLinux DoudouLinux

他们更喜欢电脑!

站点语言 [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> 中文 > 下载
WARNING: this section may be still refering to DoudouLinux 1.2 Gondwana. Please browse the English section to learn about DoudouLinux 2.1 Hyperborea.

下载

2011年2月 — 最后更新 2011年9月

这篇文章的所有版本: [عربي] [čeština] [Deutsch] [English] [Español] [français] [italiano] [Bahasa Malaysia] [română] [русский] [српски] [ไทย] [Tiếng Việt] [中文]

豆豆Linux提供自由的免费的下载,并且没有任何使用上的限制!运行豆豆Linux需要一台个人电脑或苹果电脑 [1],并且这台电脑至少要有256 MB的内存以及800 MHz主频的处理器(参见推荐配置)。将豆豆Linux制成光盘或U盘的详细步骤请参见获取豆豆Linux。在开始下载之前,你需要确定待下载的版本,为此你需要选择:

  • 下载版本支持的媒介类型(光盘U盘
  • 下载版本的语言

在如下的表格里,每一个下载链接对应的豆豆Linux版本都是以上两个参数(类型语言)的某个组合。当前最新的可用版本是2011-02。此外针对某些语言,我们还会推出2010-03以及2011-04版本。这些版本只是在2011-02版本的基础上包含了翻译好的语言包。具体的版本改动请参见发布事项

下载光盘映像文件

你可以下载下面某个语言版本的光盘映像文件,来生成一张豆豆Linux光盘,生成的光盘是可启动的。生成豆豆Linux光盘需要你的系统安装有光盘刻录程序,具体生成豆豆Linux光盘的步骤,请参见获取豆豆Linux

豆豆Linux 2.1 希柏里尔
语言 文件 大小 SHA1 校验码
阿拉伯语 doudoulinux-hyperborea-2.1-ar.iso 1 GB 712f3d0805d2c1c73dd0ecea7500f59a71d04a7f
Bengali doudoulinux-hyperborea-2.1-bn.iso 1 GB e4720336f71ea01de0c2ad766900066ac2883561
捷克语 doudoulinux-hyperborea-2.1-cs.iso 1 GB 5b7dec7dd38631bb5875e38a6c09fd43fd10ec9e
丹麦语 doudoulinux-hyperborea-2.1-da.iso 1 GB c2e24a6612f7f878f9b36e9e797a11729cbc76ee
德语 doudoulinux-hyperborea-2.1-de.iso 1.1 GB 10e2354fc82253666b54eabf9d0fd1e6ea4aafe7
Greek doudoulinux-hyperborea-2.1-el.iso 1.1 GB f0e30af042e7fc67f55a206597df9a0039aa91b2
英语 doudoulinux-hyperborea-2.1-en.iso 1 GB db71106917b82b7dae9f39803d369db4a8393296
世界语 doudoulinux-hyperborea-2.1-eo.iso 1 GB caffffc05800fe583491c2120048a73f26513fff
西班牙语 doudoulinux-hyperborea-2.1-es.iso 1.1 GB bd8029520eacbc9326a3dea2efbd7f743c162c8e
Persian doudoulinux-hyperborea-2.1-fa.iso 1 GB 9a4b5fd1844fd76140f900aa81380da201256175
芬兰语 doudoulinux-hyperborea-2.1-fi.iso 1 GB 0ba856ed19c8a118ae74c84c440ca320698d5121
法语 doudoulinux-hyperborea-2.1-fr.iso 1.1 GB 1dc0880bb0fd2ce329bc5e478db50996d7bfdc2b
Gaelic, Scottish doudoulinux-hyperborea-2.1-gd.iso 1 GB d0441b3761f3966eb96cfdc133614aa5b12a5df3
Galician doudoulinux-hyperborea-2.1-gl.iso 1 GB d043a7746972142051df4db84770b8d6ce15e95c
希伯来语 doudoulinux-hyperborea-2.1-he.iso 1 GB c0f79570d0a563dbd50fd3f84211f3701235b361
印地语 doudoulinux-hyperborea-2.1-hi.iso 1 GB 27631988d696ac8c52abcfdeb22a8dd6bc40acd3
克罗地亚语 doudoulinux-hyperborea-2.1-hr.iso 1 GB 9eb248b5d02cff5b114d06aa21662163f9f2abc3
匈牙利语 doudoulinux-hyperborea-2.1-hu.iso 1 GB ade070a37b0a3da6806879c5848e03869f7da8cd
Armenian doudoulinux-hyperborea-2.1-hy.iso 1 GB 3f9ca079f5f9ea17289c5685b491e26a0a0f03c0
印尼语 doudoulinux-hyperborea-2.1-id.iso 1 GB 8720e10347c09702e442be889c8ee5afc957d362
意大利语 doudoulinux-hyperborea-2.1-it.iso 1.1 GB 401b635ffb715d256cfaec4b59076d1ca77eac21
Luxembourgish doudoulinux-hyperborea-2.1-lb.iso 1 GB b9eb8982899728a22b2110a99b4f6f4ce238f977
立陶宛语 doudoulinux-hyperborea-2.1-lt.iso 1 GB dca6cf344b78302e7684337e715623b321cd2b1a
拉脱维亚语 doudoulinux-hyperborea-2.1-lv.iso 1 GB 065e2e69b08b5c6d4a2e3027299cd7a2ff7efba5
Marathi doudoulinux-hyperborea-2.1-mr.iso 1 GB 865ef196aa5b40888575beb3c8c436c5942c4925
Malay doudoulinux-hyperborea-2.1-ms.iso 1 GB cef2053977fca0bfb0fede07f4d98447ae0fc4ec
Burmese doudoulinux-hyperborea-2.1-my.iso 1 GB 329b14b0717964a3c01b3283d6977cb4bdce10bb
Norwegian Bokmål doudoulinux-hyperborea-2.1-nb.iso 1 GB 748f9afdfb0b3e42e8e433911b315f55f3213237
荷兰语 doudoulinux-hyperborea-2.1-nl.iso 1 GB 6820fb2e2af585e188a3b61bf33a2f1240504506
Norwegian Nynorsk doudoulinux-hyperborea-2.1-nn.iso 1 GB 9abfb0263c2a316d48d29f115d327b521d52e00c
旁遮普语 doudoulinux-hyperborea-2.1-pa.iso 1 GB 2cfd89ee4fd6dd09cc8c36c4e20ab4b6ef70fa7a
波兰语 doudoulinux-hyperborea-2.1-pl.iso 1 GB 20260cacb270fd0b5d74b69ce1c8f761aa4b8d5f
葡萄牙语 (葡萄牙) doudoulinux-hyperborea-2.1-pt.iso 1.1 GB f39165b10662bfd193810373823373f126234451
葡萄牙语 (巴西) doudoulinux-hyperborea-2.1-pt_BR.iso 1.1 GB 961f2c2338d78f936b198100999a6c8ab8e072ad
罗马尼亚语 doudoulinux-hyperborea-2.1-ro.iso 1 GB 77d5706c1c9649749cd540e690a1d45da5c32307
俄语 doudoulinux-hyperborea-2.1-ru.iso 1 GB 25ba244d7341fb584d1d5750cb00eddadf2cff4c
塞尔维亚语 (西里尔语) doudoulinux-hyperborea-2.1-sr.iso 1 GB 755ebaaf2bec03b0939381be69d7a8b9864f2bf0
瑞典语 doudoulinux-hyperborea-2.1-sv.iso 1 GB ec9d8a9060e3b82df9e0eb888f1f58499c38a2e0
Telugu doudoulinux-hyperborea-2.1-te.iso 1 GB 750e2610f188353ab81a7a5a929019d5331f72e0
Tajik doudoulinux-hyperborea-2.1-tg.iso 1 GB 4cfb3c722d6ee3ad87ac36353dc77dbe06993156
土耳其语 doudoulinux-hyperborea-2.1-tr.iso 1 GB d183f9f92ee3411c26d2c01fd88e2554d71b6da1
Ukrainian doudoulinux-hyperborea-2.1-uk.iso 1 GB c3876a38bfef91925d24f490c9c3ec6a0a59f138
中文 (中国) doudoulinux-hyperborea-2.1-zh_CN.iso 1.1 GB fb2ba138a92e94696c18b1b694cd79d74ecb4fcf
中文 (台湾) doudoulinux-hyperborea-2.1-zh_TW.iso 1.1 GB 9be6954287051955ce87923000217966450b938e
等待版本
语言 文件 大小 SHA1 校验码
希伯来语 doudoulinux-gondwana-1.2-he.iso 671 MB a0f16ccb1770fc6a2b75416cdd06f86f1f144319
印尼语 doudoulinux-gondwana-1.2-id.iso 669 MB 7332fcbc71345b5ba2840174b9b0325482baa9b1
土耳其语 doudoulinux-gondwana-1.2-tr.iso 678 MB b3d3d82f123d0d78cfe9a19f8800f9ed426e7cac
越南语 doudoulinux-gondwana-1.2-vi.iso 671 MB 38695aa58071673209f351fba6d8803479d9b2b1

所有的文件校验码: checksum-sha1-all (GPG 签名)

开发版本
语言 文件 大小 SHA1 校验码
阿拉伯语 doudoulinux-2013-02-ar.iso 1 GB 6e35c6bea2bd2139de91cae8151ea8877cc0a401
Bengali doudoulinux-2013-02-bn.iso 1 GB 1f9fe45ff04d67bc77439d46526c55b950de9770
捷克语 doudoulinux-2013-02-cs.iso 1 GB 114be0573d1fbc0a04ee36ddea3524da2398db36
丹麦语 doudoulinux-2013-02-da.iso 1 GB a01152d14fe0c474af7c8d021c399ae07e717f60
德语 doudoulinux-2013-02-de.iso 1 GB 468393d14b359f07dc8f4df35ee520ac2acdce2a
Greek doudoulinux-2013-02-el.iso 1.1 GB dde5fb1175fd14d04ef858164dd65b6bac81da2b
英语 doudoulinux-2013-02-en.iso 1.1 GB 7d06a04ecabeca8a099eb49e8eac1838144a74d0
世界语 doudoulinux-2013-02-eo.iso 1 GB 61d97f89728b7a5abed5643636eaaa750c2e424f
西班牙语 doudoulinux-2013-02-es.iso 1.1 GB e470b46fb4fa79090140e2218e63cda052787fc6
Persian doudoulinux-2013-02-fa.iso 1 GB 7efba1b0c31d97f310cb7617fdecc949c9037f6f
芬兰语 doudoulinux-2013-02-fi.iso 1 GB 4e5bede88d5aa1751bef218a01d82b1dddb1e213
法语 doudoulinux-2013-02-fr.iso 1 GB 13e45159ea638656f052047f3ba0a7abe4f6c385
Galician doudoulinux-2013-02-gl.iso 1 GB bb3657b428b7432ec662eee90341464c47f207fc
希伯来语 doudoulinux-2013-02-he.iso 1 GB ed7b52c6b920e71d4a19e38a5281bf18789cde59
印地语 doudoulinux-2013-02-hi.iso 1 GB 948c588032fad4700cd57c70181e055911a46c0f
克罗地亚语 doudoulinux-2013-02-hr.iso 1 GB f240ba47cc0611a75828fee08ed5501404dda836
匈牙利语 doudoulinux-2013-02-hu.iso 1 GB 0d80dd2ae7698daf813d86c1a9482bce95e0fe50
Armenian doudoulinux-2013-02-hy.iso 1 GB c3e6966ee6002d3a59653fea827e125d059fb671
印尼语 doudoulinux-2013-02-id.iso 1 GB 9b1dfbeb60bdb70614855c1ba0085dc13715fde3
意大利语 doudoulinux-2013-02-it.iso 1 GB 9dc7fd0bb27e3b46993b28ea62c098f26d32fc12
立陶宛语 doudoulinux-2013-02-lt.iso 1 GB fb33babf3eb29b7c7f46db52fc1ec765f9665041
拉脱维亚语 doudoulinux-2013-02-lv.iso 1 GB 9b851fa73e8d1c1e846dc45fa48392c4c03f1921
Marathi doudoulinux-2013-02-mr.iso 1 GB e8defb2db8689aa8e8de5fb8059891e960cb80bc
Malay doudoulinux-2013-02-ms.iso 1 GB 5f5b9ab1996e6db0809a2258909bf1e987985741
Burmese doudoulinux-2013-02-my.iso 1 GB ac3d8489dcb3d40b4d73bb763eff4c86d7889bfb
Norwegian Bokmål doudoulinux-2013-02-nb.iso 1 GB bbd76845e573143b6ea2b3758dd3ad789b8d195e
荷兰语 doudoulinux-2013-02-nl.iso 1 GB 50ab7f68fcc4b840595e2d9b6d57a25645d49abd
Norwegian Nynorsk doudoulinux-2013-02-nn.iso 1 GB 22081224afc03ad12fae95781857f47220b937fc
波兰语 doudoulinux-2013-02-pl.iso 1 GB df4928aee44021f40f7ec6ffb85368dd59ea2716
葡萄牙语 (葡萄牙) doudoulinux-2013-02-pt.iso 1 GB 0da721031b8f53f93336eb277d2722bf96d41e78
葡萄牙语 (巴西) doudoulinux-2013-02-pt_BR.iso 1 GB 97fa27e085adc1062e3bfd241a23d71121412192
罗马尼亚语 doudoulinux-2013-02-ro.iso 1 GB 0af74fe300bfa722f42925a5e2a368a904caf412
俄语 doudoulinux-2013-02-ru.iso 1 GB 3a19ce788e741b057bd390cb306687e74e74bbce
塞尔维亚语 (西里尔语) doudoulinux-2013-02-sr.iso 1 GB c052bcbadfa7f3c140574a088ce1d7b3f5956a0d
塞尔维亚语 (拉丁语) doudoulinux-2013-02-sr@latin.iso 1 GB c327edf58da22da8c4f819b9a59b563ecffc80f3
瑞典语 doudoulinux-2013-02-sv.iso 1 GB 5189ae2a046ba72d90749eababe74f1d86723e5f
Telugu doudoulinux-2013-02-te.iso 1 GB ba5187559113ce9f0142b7f41ff50092187cd7cf
土耳其语 doudoulinux-2013-02-tr.iso 1 GB 085b4edb41bd4c507dba31063f346a6d25c10bd6
Ukrainian doudoulinux-2013-02-uk.iso 1 GB 9332122134e74ac9d41a7ae457e906f687243659
中文 (中国) doudoulinux-2013-02-zh_CN.iso 1 GB e4cd73cca42af5397c51c6a9631e42f482cb26d3
中文 (台湾) doudoulinux-2013-02-zh_TW.iso 1 GB e455bdef0ea45d7ab82b70d8ace43e1270a78c1f

所有的文件校验码: checksum-sha1-all (GPG 签名)

下载U盘映像文件

你可以下载下面某个语言版本的U盘映像文件,来生成一张豆豆Linux U盘,生成的U盘是可启动的。生成U盘可能需要你的系统安装有某些特殊的程序,具体生成豆豆Linux U盘的步骤,请参见获取豆豆Linux

豆豆Linux 2.1 希柏里尔
语言 文件 大小 SHA1 校验码
阿拉伯语 doudoulinux-gondwana-1.2-ar.img 700 MB 9c97bfa2a6e613515c47db8f638fc4196c72828e
捷克语 doudoulinux-gondwana-1.2-cs.img 708 MB 10a2451cff925a4fae663f6fe7b98ec4f78ad724
丹麦语 doudoulinux-gondwana-1.2-da.img 695 MB a23ed4945379f3aba74b56cef13bf4c5888cd9d1
德语 doudoulinux-gondwana-1.2-de.img 700 MB e581d67a6a40974d94fe41b3dc358ee35dffad9b
Greek doudoulinux-gondwana-1.2-el.img 703 MB 1dd1698dcc30182bd40b5dda75a29a85ade1d8e2
英语 doudoulinux-gondwana-1.2-en.img 713 MB d848a4109bd55df7f4aacba01ed218ddc564e94a
西班牙语 doudoulinux-gondwana-1.2-es.img 708 MB 9330e1d3d22d0376783b67ea8b26203b4e81c0a6
Persian doudoulinux-gondwana-1.2-fa.img 693 MB 8d5e86c14a822a6288d6c8d5fe978a1d94ecb4d8
芬兰语 doudoulinux-gondwana-1.2-fi.img 691 MB 2013e79ca3386284312ebdf041133c4a985d6822
法语 doudoulinux-gondwana-1.2-fr.img 714 MB ed2ab1a9c1930c7c1b54e46481e112a91c2d0361
Galician doudoulinux-gondwana-1.2-gl.img 710 MB 866f75443eec3af1ab34c789983f0ee8322c4de7
匈牙利语 doudoulinux-gondwana-1.2-hu.img 700 MB 13653bdd93b1d3cb7d637c3892e54ec79e1a09d3
意大利语 doudoulinux-gondwana-1.2-it.img 707 MB 8c2608b63c98281bd1b2503b25beef6ebb2ddbb5
拉脱维亚语 doudoulinux-gondwana-1.2-lv.img 691 MB 191135c5fe4c4ff255c14d1f3b75ce28e17010d5
Malay doudoulinux-gondwana-1.2-ms.img 692 MB 8590444e96b34815cac588c53514948c6631dbc3
Norwegian Bokmål doudoulinux-gondwana-1.2-nb.img 692 MB 02d5db92fd664493ea56e48cb106912f5fccea6a
荷兰语 doudoulinux-gondwana-1.2-nl.img 698 MB 25ecc65e1f93112bed14ad12b9303e34dab86026
Norwegian Nynorsk doudoulinux-gondwana-1.2-nn.img 692 MB 5b903dfdb5585cdd012bd92c0262b02199964e23
波兰语 doudoulinux-gondwana-1.2-pl.img 709 MB 102461c4a1f1d2a9557cdada1781cd54b14725a2
葡萄牙语 (葡萄牙) doudoulinux-gondwana-1.2-pt.img 699 MB 6018c3cc5a5cafe5d67eb100dd6579aa688d9612
葡萄牙语 (巴西) doudoulinux-gondwana-1.2-pt_BR.img 700 MB 2ddd363bd92fa663c30301fb95e143302aa4b87e
罗马尼亚语 doudoulinux-gondwana-1.2-ro.img 709 MB bd8ed5b3e4acb306728d7fd5f7b866fb7ec031aa
俄语 doudoulinux-gondwana-1.2-ru.img 701 MB 5cb33f2e51ca378dd0485b70d1ee17ea6f0de1dc
塞尔维亚语 (西里尔语) doudoulinux-gondwana-1.2-sr.img 694 MB 98896f53e9f081f66d2722d8e16631e748624716
塞尔维亚语 (拉丁语) doudoulinux-gondwana-1.2-sr@latin.img 691 MB bf0f702fea808ddc53af0df34c32086a10e82670
瑞典语 doudoulinux-gondwana-1.2-sv.img 697 MB 40e49b14a9f8104d0248a0533338c652370fc510
Telugu doudoulinux-gondwana-1.2-te.img 703 MB 02acaf04c07477bde4852993ccb282c22e300592
Ukrainian doudoulinux-gondwana-1.2-uk.img 697 MB f7e04be777d338f43ddebe22d0ea363fb2b26893
中文 (中国) doudoulinux-gondwana-1.2-zh_CN.img 719 MB 8414329fddc4866206c797753f83cd7130106839

稳定版本,开发版本与等待版本

在不远的将来,豆豆Linux将提供两种不同风味的版本,分别是"稳定版本"与"开发版本"。稳定版本经过了我们的测试与验证,应该是用户不加思索的首要选择。开发版本则是当前正在开发的,为下一个稳定版本所准备的版本。开发版本并不能完全保证所有的功能都稳定工作。但实际上,开发版本的大部分功能都能正常工作,尤其是那些专门针对孩子们的应用程序,这些程序虽然处于开发状态,但通常都是稳定的。

此外豆豆Linux还有一个特殊的“等待”版本。等待版本主要针对某些特定的语言,通常该语言版本正在等待贡献者的加入来完成相应的翻译工作,或者相应的翻译工作刚刚开始。等待版本基于开发版本,因此从功能上来说,等待版本是完整的,只是相应的翻译工作还没有完成,有相当一部分内容还是英文。如果您有兴趣参与翻译工作,您可以下载待翻译的文件然后开始翻译,并在完成后发送给我们。最后,如果您请求生成一个新的未在以上列表里的语言版本,该版本也将放到等待版本列表里。

当前只有开发版本与等待版本可用。第一个稳定版本将于下个月推出。不过不用担心,开发版本与等待版本现在也工作的很好!

推荐配置

运行豆豆Linux的最小推荐配置是:

  • 256 MB 内存
  • 800 MHz 处理器
  • 800×600 屏幕分辨率

豆豆Linux在一些低速度的处理器 [2]上也可以轻松的工作,当然这里并不包含那些需要进行3D运算的游戏,这些游戏通常需要更多的运算能力 [3]。此外在低于256MB 内存的机器上运行豆豆Linux也是可能的,我们曾在128 MB内存的机器上运行过豆豆Linux。最后关于屏幕分辨率,由于某些应用程序设计为只有在不低于800x600的分辨率上才能工作,因此我们推荐您的显卡与显示器最好能支持不低于800x600的分辨率。

通常来说,任何2000年之后出厂的个人电脑应该都能满足运行豆豆Linux所需的最低配置要求,至于苹果电脑,由于苹果电脑的内部架构在2006年进行了改变,直到那时苹果电脑才有与现在的个人电脑相似的架构,因此这是为什么豆豆Linux只能运行在2006年之后出厂的苹果电脑上的缘故 [4] 。

PDF文档

你也许需要下载PDF文档,以便于离线浏览。“quickstart”文件对应的是快速启动指南(!),而“userdoc”文件则对应的是用户文档。用户文档基本上就是网站的“文档”部分的内容,只是去除了某些页面(主要是讲解如何在电脑上安装豆豆Linux的那部分页面 [5])。

PDF文档
语言 文件 大小
德语 doudoulinux-1.2-quickstart-de.pdf 247 KB
西班牙语 doudoulinux-1.2-quickstart-es.pdf 218 KB
意大利语 doudoulinux-1.2-quickstart-it.pdf 307 KB
Malay doudoulinux-1.2-quickstart-ms.pdf 306 KB
罗马尼亚语 doudoulinux-1.2-quickstart-ro.pdf 238 KB
塞尔维亚语 (西里尔语) doudoulinux-1.2-quickstart-sr.pdf 261 KB
中文 (中国) doudoulinux-1.2-quickstart-zh_CN.pdf 286 KB
德语 doudoulinux-1.2-userdoc-de.pdf 877 KB
西班牙语 doudoulinux-1.2-userdoc-es.pdf 945 KB
意大利语 doudoulinux-1.2-userdoc-it.pdf 2.8 MB
Malay doudoulinux-1.2-userdoc-ms.pdf 1.8 MB
罗马尼亚语 doudoulinux-1.2-userdoc-ro.pdf 3.5 MB
塞尔维亚语 (西里尔语) doudoulinux-1.2-userdoc-sr.pdf 560 KB
捷克语 doudoulinux-2.1-quickstart-cs.pdf 317 KB
英语 doudoulinux-2.1-quickstart-en.pdf 314 KB
法语 doudoulinux-2.1-quickstart-fr.pdf 317 KB
俄语 doudoulinux-2.1-quickstart-ru.pdf 197 KB
捷克语 doudoulinux-2.1-userdoc-cs.pdf 2.7 MB
英语 doudoulinux-2.1-userdoc-en.pdf 5.5 MB
法语 doudoulinux-2.1-userdoc-fr.pdf 5.4 MB
俄语 doudoulinux-2.1-userdoc-ru.pdf 5.4 MB

脚注

[1] 苹果电脑需要是2006年之后出厂的产品

[2] 我们在500 MHz的处理器上成功运行过

[3] 毕竟那些使用了低速度处理器的电脑通常都没有带3D加速功能的显卡

[4] 从理论上来说,生成一个支持那些老式架构电脑的豆豆Linux也是可能的,但我们从没去测试过。

[5] 回想一下,使用豆豆Linux,你不用担心你的孩子会破坏你的系统里的数据...


identica logo facebook logo google+ logo

您的地理位置

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - 本站点发布的所有文字信息受如下版权保护 Creative Commons BY-SA

SPIP | squelette | 站点地图| 跟踪站点的活动 RSS 2.0